Rosetex Rally Team po Rajdzie Magurskim
2008.02.06

fot. Dominik Kalamus
Wiele emocji dostarczy? niedawno zako?czony Platinium 4 Rajd Magurski zespo?owi Rosetex Rally Team. Niestety nie wszystkie one by?y pozytywne. Pierwszy etap rajdu, który prowadzi? przez cudownie o?nie?one odcinki to czas szukania niespodziewanej awarii w samochodzie zespo?u.

Citroen Marcina nie by? w stanie „odkr?ci? si?” powy?ej 5000 obrotów. Dopiero ostatni serwis tego dnia i wymiana wszystkiego, co da?o si? w tak krótkim czasie wymieni? przynios?a efekt i drugiego dnia mo?na by?o zacz?? jazd? i nawi?za? kontakt z innymi zawodnikami cyklu C2R2 Teams Challenge. Niestety nieuko?czony pierwszy etap i start w systemie SupeRally z dziesi?ciominutow? kar? spowodowa?, ?e szansa na walk? o pud?o by?a bliska zeru.

"Ten rajd by? wyj?tkowo trudny i mia? dla mnie dwa zupe?nie ró?ne oblicza. Pierwszy dzie? by? raczej ?rednio udany, bo mieli?my problemy techniczne z samochodem i musia?em korzysta? z systemu SupeRally. Na drugim etapie jechali?my ju? bardzo szybko i nawet wygrywali?my oesy w naszej klasie." powiedzia? tu? po zako?czeniu rajdu Marcin Pasecki.

A drugi etap – co wydaje si? godne podkre?lenia – ju? nie rozpieszcza? zawodników pi?kn?, zimow? aur?. Odcinki w wi?kszo?ci pokryte by?y b?otnist? mazi? po?niegow?. W tej sytuacji czwarte miejsce ze strat? poni?ej trzech minut do poprzedzaj?cej w klasie za?ogi wydaje si? by? sporym sukcesem, który wró?y zaci?t? i wyrównan? walk? podczas tego – jak?e d?ugiego – sezonu. Dzi?kujemy sponsorom: firmom Abpol, przedstawicielowi marki Rosetex oraz Carmen.

Informacja prasowa: www.pasecki.pl
« Powrót

Dodaj komentarz »Brak komentarzy!


Twój komentarz

(maksymalnie 1000 znaków)


Podpis: